Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Under språk og samfunnsfag, hører de valgfrie programfagene Psykologi 1 og 2, Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsøkonomi 1, Økonomistyring, Markedsføring og ledelse 1 og 2, Rettslære 1 og 2, Spansk 1 og 2, Tysk 1 og 2, Fransk 1 og 2, Samfunnsfaglig engelsk og Internasjonal engelsk.

På dette programområdet har elevene 30 timer pr uke på Vg3. De 30 timene i uken er fordelt på 15 timer "fellesfag", 10 timer "felles programfag" og 5 timer "valgfrie programfag". Når det gjelder valgfrie programfag har elevene mulighet til å velge fag fra et av de andre programområdene. 

På dette programområdet har elevene 30 timer pr uke på Vg2. De 30 timene i uken er fordelt på 15 timer "fellesfag", 10 timer "felles programfag" og 5 timer "valgfrie programfag". Når det gjelder valgfrie programfag har elevene mulighet til å velge fag fra et av de andre programområdene. 

Psykologi 1 og 2

Faget Psykologi 1 prioriterer elever fra Vg2 og Psykologi 2 elever fra Vg3, men fagene kan tas uavhengig av hverandre. Faget skal gi en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie.

Psykologi 1 har fem hovedområder

 • Psykologiens historie og utvikling
 • Utviklingspsykologi
 • Mennesket og læring
 • Psykologiens biologiske grunnlag
 • Menneske og helse

Faget Psykologi 2 har fire hovedområder

 • Psykologien i dag
 • Sosialpsykologi
 • Kommunikasjon
 • Helsepsykologi

Sosialkunnskap

Faget Sosialkunnskap skal bidra til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til liv og virke sammen med andre i et samfunn. Faget tilbys både på Vg2 og Vg3 og har fem hovedområder

 • Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder
 • Livsfasene
 • Velferdsforskjeller
 • Sosiale problemer
 • Velferdsstat og menneskerettigheter

Sosiologi og sosialantropologi

Faget Sosiologi og sosialantropologi skal stimulere den enkelte til å tenke, å forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn. Faget tilbys både på Vg2 og Vg3 og har fem hovedområder

 • Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
 • Kulturforståelse
 • Sosialisering
 • Produksjon og arbeid
 • Fordeling av goder

Politikk og menneskerettigheter

Faget Politikk og menneskerettigheter tar opp spørsmålet om hva et samfunn bør være, og hvordan det bør organiseres for best mulig å verne om menneskerettigheter og borgernes velferd. Faget tilbys både på Vg2 og Vg3 og har seks hovedområder

 • Politiske prosesser og institusjoner
 • Demokrati og medborgerskap
 • Internasjonale politiske systemer og aktører
 • Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
 • Menneskerettighetenes verdigrunnlag
 • Menneskerettighetene i politisk praksis

Samfunnsøkonomi

Faget Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Samfunnsøkonomi 1 tilbys på både Vg2 og Vg3 og har seks hovedpunkter

 • Markedsteori
 • Nasjonalregnskap og økonomisk vekst
 • Arbeidsmarked og arbeidsledighet
 • Prisvekst og pengepolitikk
 • Inntektsfordeling og miljøproblemer
 • Internasjonal økonomi

Økonomistyring

Faget Økonomistyring skal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Faget tilbys både på Vg2 og Vg3 og har tre hovedområder

 • Næringsliv og samfunn
 • Økonomistyring
 • Etikk og miljø

Markedsføring og ledelse

Fagene Markedsføring og ledelse 1 og 2 bygger på hverandre. Markedsføring 1 tilbys til Vg2-elever, mens Markedsføring 2 tilbys på Vg3. Faget har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen.

Markedsføring og ledelse 1 har fem hovedområder

 • Marked og målgrupper
 • Psykologi og kjøpsatferd
 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Konkurransemidlene
 • Organisasjon og ledelse

Faget Markedsføring og ledelse 2 har fem hovedområder

 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Konkurransemidlene
 • Personalutvikling og ledelse
 • Markedsstrategi og markedsplanlegging
 • Etikk og samfunnsansvar

Rettslære

Fagene Rettslære 1 og 2 kan tas uavhengig av hverandre, og tilbys derfor både på Vg2 og Vg3. Faget skal gi kunnskap om og forståelse for rettsreglene slik de er nedfelt i lover, forskrifter og sedvanerett og synliggjøre hvordan lovverket er en del av kulturarven og det demokratiske systemet vårt.

Rettslære 1 har seks hovedområder

 • Metodelære
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett og likestilling
 • Strafferett
 • Rettsordningen

Faget Rettslære 2 har fem hovedområder

 • Metodelære og erstatningsrett
 • Menneskerettigheter
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett og forbrukerrett
 • Forvaltningsrett

Fremmedspråk

Fransk 1 og 2, Spansk 1 og 2 og Tysk 1 og 2: Nivå 1 er for elever som ikke har hatt språket før, mens nivå 2 er for elever som har hatt det samme språket på ungdomsskolen. Nivå 2 tas i både Vg1 og Vg2, og nivå 1 også i Vg3. Vi tilbyr i utgangspunktet Fransk, Spansk og Tysk på både nivå 1 og 2. (Dette er med forbehold om at gruppene har nok søkere.) Fagene skal gi grunnlag for å kommunisere godt i møter mellom ulike kulturer både i eget land og i målspråkområdet. Fremmedspråkene har fire hovedområder

 • Språk og språkopplæring
 • Kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur

Internasjonal engelsk

Faget Internasjonal engelsk tilbys på både Vg2 og Vg3. Faget spenner vidt, og skal derfor gi tverrfaglig kompetanse i tillegg til språklig kompetanse. Internasjonal engelsk har tre hovedområder

 • Språk og språkopplæring
 • Kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur

Samfunnsfaglig engelsk

Faget Samfunnsfaglig engelsk bygger på Internasjonal engelsk og tilbys derfor kun på Vg3. Dette faget har de samme hovedområdene, men er en fordypning med mindre vekt på språkopplæring og mer vekt på de to andre hovedområdene.

 • Språk og språkopplæring
 • Kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur

Se læreplanen på udir.no