Skolens pedagogiske plattform

Elevsyn

 • Vi ønsker å se mulighetene i hver enkelt elev og tilpasse undervisningen i forhold til den enkeltes forutsetninger
 • Vi har fokus på elevens resultater/læringsutbytte for å gi dem et best mulig utgangspunkt for arbeid og videre utdannelse
 • Alle elever har rett på god kvalitet i opplæringen uavhengig av livssyn, sosial og kulturell bakgrunn

Læringssyn

 • Alle elever kan lære
 • Læringsutbyttet kan økes for alle elever
 • Kunnskaper skal ikke bare tilegnes, men også anvendes. Vi legger vekt på å ta i bruk lokale ressurser i nærmiljøet

Læreren

 • Våre lærere skal være faglig oppdaterte
 • Våre lærere tar ansvar for elevenes læring
 • Våre lærere skal være engasjerte og kreative pedagoger som tar i bruk varierte undervisningsmetoder
 • Våre lærere skal arbeide for gode relasjoner mellom lærer og elev
 • Våre lærere skal ha god struktur på sin undervisning
 • Våre lærere skal ha høye forventninger til elevene sine
 • Våre lærere skal kjenne elevens kunnskapsnivå og bygge på dette
 • Våre lærere skal sørge for at alle elever får den nødvendige arbeidsro

Eleven

 • Våre elever skal stille krav til egen innsats i læringsarbeidet
 • Våre elever skal oppleve mestring i skolehverdagen
 • Våre elever skal vise vilje til samarbeid med andre
 • Våre elever skal arbeide for et godt miljø i gruppa/klassen og på skolen

Skolemiljø

 • Læring står i sentrum i skolehverdagen
 • Alle skal vise respekt for hverandre og hverandres behov for ro og orden i opplæringa
 • Ansatte og elever skal sammen arbeide for et positivt og inkluderende miljø

Ledelsen

 • Ledelsen skal ha fokus på pedagogisk ledelse og varig forbedringsarbeid
 • Ledelsen initierer skolens utviklingsarbeid
 • Ledelsen skal sette mål for utviklingen av egen skole når det gjelder bedre resultater og godt læringsmiljø
 • Ledelsen skal gjenkjenne god pedagogisk praksis og kunne veilede lærere i det pedagogiske arbeidet