Tilrettelegging på eksamen

Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen?

Elever

Har du behov for spesiell tilrettelegging av arbeidsforhold i forbindelse med eksamen/heldagsprøver, kan du søke om dette i Visma.

Uttalelser fra sakkyndige utenfor skolen må legges ved.

Søknadsfristen er senest 1. april.

Privatister

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger, kan du ha krav på særskilt tilrettelegging i følge forskrift til opplæringsloven. Dette søkes i Visma.

det må legges med en sakkyndig uttalelse som tydelig anbefaler innholdet i den særskilte tilretteleggingen. Uttalelsen må

  • være skrevet av lege når det gjelder forhold av fysisk art
  • være skrevet av psykolog/logoped/spesialpedagog når det gjelder lese- og skrivevansker o.l.
  • inneholde anbefaling om type tilrettelegging

Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være

  • forlenget tid
  • opplesing av oppgaven
  • eget rom til disposisjon
  • for hørselshemmede kan lytteprøver i fremmedspråk erstattes med lesing av ukjent tekst
  • bruk av PC
  • kombinasjon skriftlig og muntlig eksamen (i stedet for skriftlig) i noen fag
  • fremmedspråklige kan benytte tospråklige ordbøker i alle fag

Tilrettelegging skal være egnet til å utlikne kandidatens dokumenterte vansker, men de skal ikke være så omfattende at de gir fordeler i forhold til kandidater som ikke har tilsvarende tilrettelegging.

Du vil i god tid før eksamen få beskjed om tilretteleggingen er innvilget.