Tilrettelegging på eksamen

Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen?

Elever

Har du behov for spesiell tilrettelegging av arbeidsforhold i forbindelse med eksamen/heldagsprøver, kan du henvende deg til rådgiver.

Uttalelser fra sakkyndige utenfor skolen må legges ved en henvendelse om særskilt tilrettelegging av eksamen eller heldagsprøver skal bruke skjema som skolen har utarbeidet.

Søknadsfristen er senest 1. desember.

Privatister

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger, kan du ha krav på særskilt tilrettelegging i følge forskrift til opplæringsloven.

Fristen for å søke om tilrettelegging ved eksamen er 4 uker etter oppmeldingsfristen. Søknadsskjema (se Filer til høyre på siden) skal benyttes. Det skal søkes individuelt, for hvert fag, til hver eksamensskole og evt. ved hver eksamensoppmelding.

Søknadsskjemaet må være vedlagt en sakkyndig uttalelse som tydelig anbefaler innholdet i den særskilte tilretteleggingen. Uttalelsen må

  • være skrevet av lege når det gjelder forhold av fysisk art
  • være skrevet av psykolog/logoped/spesialpedagog når det gjelder lese- og skrivevansker o.l.
  • inneholde anbefaling om type tilrettelegging

Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være

  • forlenget tid
  • opplesing av oppgaven
  • eget rom til disposisjon
  • for hørselshemmede kan lytteprøver i fremmedspråk erstattes med lesing av ukjent tekst
  • bruk av PC
  • kombinasjon skriftlig og muntlig eksamen (i stedet for skriftlig) i noen fag
  • fremmedspråklige kan benytte tospråklige ordbøker i alle fag

Tilrettelegging skal være egnet til å utlikne kandidatens dokumenterte vansker, men de skal ikke være så omfattende at de gir fordeler i forhold til kandidater som ikke har tilsvarende tilrettelegging.

Du vil i god tid før eksamen få beskjed om tilretteleggingen er innvilget.