Samarbeid med politiet.

Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring og de tre politidistriktene i Akershus, har et samarbeid. Avtalens formål er å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de videregående skolene gjennom et formalisert samarbeid.

Fellesområder, herunder skolegårder, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder, er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med narkotikahund. I tillegg vil politiets narkotikahunder flere ganger i løpet av skoleåret kunne avlegge disse områdene besøk, gjerne uanmeldt, med skolens godkjenning. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å bidra til at elevene avholder seg fra å gjemme narkotika på skolen.

Elevene og foresatte orienteres om at forebygging er en sentral politioppgave, og at dette er en del av den samlede innsatsen politiet og ledelsen ved skolen gjør for å forebygge narkotikaovertredelser.

En forebyggende narkotikainnsats innebærer at politiet avlegger skolen et besøk.»